انتقال قانونی سند دستگاه های ماینر

سریال دستگاه : کد ملی مالک فعلی : شماره موبایل مالک فعلی :